Lokalni volonterski servis (LVS) je struktura koja radi na razvoju i sprovođenju kvalitetno organizovanog rada sa volonterima, te kroz taj sistem daje doprinos u rješavanju problema u lokalnoj zajednici i uspostavlja balans između ponude i potražnje za volonterima.

Lokalni volonterski servis Gradiška je osnovan od strane Udruženja Most u aprilu 2013. godine u sklopu projekta “Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj” koji je podržala Evropska unija. Lokalni volonterski servis/centar djeluje na čitavom području opštine Gradiška kao posrednik između volontera i organizatora volontiranja.

Šta radimo?

 • Spajamo zainteresovane volontere sa organizatorima volontiranja i obrnuto;
 • Promovišemo volontiranje i organizovan rad sa volonterima na području opštine Gradiška:
 • Kreiramo, održavano i ažuriramo bazu podataka volontera i organizatora volontiranja;
 • Pružamo podršku volonterima i organizatorima volontiranja kako bi uspostavili što bolje volonterske programe;
 • Organizujemo edukacije i debate o volontiranju i organizovanom radu sa volonterima;
 • U saradnji sa ostalim organizacijama i institucijama kreiramo i sprovodimo lokalne politike volontiranja (Politika volontiranja opštine Gradiška).

Lokalni volonterski servis je mjesto gdje svi zainteresovani građani mogu dobiti informaciju o volonterizmu, volonterskim angažmanima i mjesto gdje sve organizacije i institucije mogu na brz način doći do potrebnog broja profilisanih, edukovanih volontera. U dosadašnjem radu usluge servisa koristila je Opština Gradiška, Komunalna policija Gradiška, Narodna biblioteka Gradiška, Centar za socijalni rad Gradiška, Kulturni centar, Centar za odvikavanje od bolesti zavisnosti—Marjanovac, Asocijacija srednjoškolaca u BIH, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Udruženje amputiraca “UDAS”, Međ. opš. udruženje gluvih i nagluvih, Centar Mi smo dio vas… U bazi imamo registrovanih preko 300 volontera.

Lokalni volonterski servis brine se o korektnom odnosu volontera i organizatora volontiranja te pomaže regulisanju prava i obaveza i to sve u skladu sa Zakonom o volontiranju RS. On ima mogućnost i izdavanja volonterskih knjižica gdje se redovno upisuju i vrjednuju volonterski sati.

LVS Most je otvoren svakog radnog dana od 08 do 16 časova i vikendom od 10 do 14 , a svakodnevne radne aktivnosti podrazumjevaju:

 •  registraciju volontera i održavanje volonterse baze podataka,- korespondenciju sa potencijalnim korisnicima volonterskih usluga,- angažovanje volontera na raznim volonterksim aktivnostima,
 •  organizovanje volonterskih akcija,
 •  edukaciju volontera,
 •  pružanje informacija o mogućnostima volontiranja u zemlji i inostranstvu,
 •  održavanje internet prezentacije i mailing liste volontera,
 •  ostale aktivnosti.

Na sajmu volontiranja 2013. godine Udruženje Most je dobilo od Ministarstva porodice, omladine I sporta prvu nagradu za razvoj volonterizma u RS.