Istorijski razvoj modela Porodične grupne konferencije

Model porodične grupne konferencije (PGK) inspirisan je kulturom i tradicijom Maora, starosjedeoca Novog Zelanda u rješavanju porodičnog konflikta i kriza. Prema ovom običaju članovi porodice, rodbine i prijatelji se okupljaju da bi organizovali zajedničku podršku porodici ili dijelu njenih članova koji ne uspijevaju da se izbore sa teškim životnim situacijama. Model Porodične grupne konferencije predstavlja „iskustvo dobre prakse”. Da bi se primijenio model Porodične grupne konferencije u kulturi Maora prenosio se sa generacije na generaciju, na isti način kao i svi ostali običaji. Danas je za realizaciju usluge organizovanja PGK, kao savremene usluge podrške porodici, potrebno angažovati obučene profesionalce-inicijatore PGK i obučene građane-nezavisne koordinatore, kako bi se porodici prezentovala i ponudila usluga PGK.

 

Preduslovi za pružanje novih usluga

Kroz sedmogodišnji rad Udruženja Most realizovane su raznovrsne  aktivnosti u kojima su prepoznate mlade osobe sa problemima na ličnom i porodičnom planu. To je bio okidač da se kroz istraživanja analiziraju potrebe i probleme mladih sa teritorije opštine Gradiška. Dobijeni podaci bili su poražavajući, jer je značajan broj mladih između 15 i 30 godina potvrdio prisustvo pojedinih disfunkcionalnih obrazaca. Kao odgovor na postojeće stanje uslijedio je angažman kroz projekat „Dnevni centar Gnijezdo Gradiška”, gdje smo se fokusirali na preventivni rad sa „ djecom u riziku”.  Međutim, preventivni rad pokazao se kao nedovoljan jer podaci Centra za socijalni rad iz 2014/2015. godine govore o prisustvu „porodice u krizi” kojim su nephodne dodatne usluge iz domena socijalne zaštite. Iz tog razloga odlučili smo da usluge Udruženja proširimo modelom Porodičnih grupnih konerencija. Ciljnu grupu činiće djece uzrasta od 0 do 21 godine starosti kao i njihove porodice. Kroz novu ulogu Udruženja Most želimo razviti i uspostaviti inovativni model PGK na teritoriji opštine Gradiška, kroz pružanje usluga kontinuirane i visokokvalitetene podrške za djecu i porodice u krizi.

 

U pitanju je usluga za podršku porodicama koja se razvija i pruža u saradnji između lokalnog centra za socijalni rad i nevladine organizacije. 135 porodica i 232 djece koristilo je pomenutu uslugu u BiH u periodu od 2011.do 2015. godine.

Tokom 2015.godine, In fondacija je podržala ovaj projekat u četiri udruženja građana: „Porodična mreža” Banja Luka, „Altrust” Mostar, „Naša djeca” Zenica i „Porodični krug”  Bijeljina.

 

Šta je porodična grupna konferencija?

Izraz porodična konferencija se korisi za označavanje nekoliko različitih pojmova. Porodična grupna  konferencija je:

* model donošenja odluke, koji je nastao na Novom Zelandu i koji se kao primjer dobre prakse širi po svijetu u poslednje dvije decenije;

* proces, metod i usluge kojom se pomaže porodici da organizuje porodični skup;

* formalni porodični skup na kojem se donose odluke važne za porodicu.

 

Porodična grupna konferencija je porodični skup na kome se okupljaju članovi porodične mreže da bi podržali porodicu u krizi, da bi zajednički potražili odgovor na CENTRALNO PITANJE PORODIČNE GRUPNE KONFERENCIJE (TEMU) i da bi sačinili plan dalje podrške. Porodična  grupna konferencija se organizuje da bi porodica u krizi formulisala svoje potrebe i izabrala adekvatna rješenja kroz izradu PLANA. U porodičnoj grupnoj konferenciji učestvuju pozvane osobe iz porodične i socijalne mreže. Porodičnu i socijalnu mrežu čine: članovi porodice, rodbina, prijatelji, komšije članova porodice, kolege i svi drugi koji su spremni da ličnim angažovanjem doprinesu uspjehu porodične konferencije. To su osobe koje se solidarišu sa porodicom, posjeduju empatiju za situaciju krize i porodica želi njihovo prisustvo u porodičnom krugu.

 

Akteri Porodične grupne konferencije:

 1. Porodica i njena mreža
 2. Pružalac usluge Porodične grupne konferencije
 3. Profesionalci iz institucija i organizacija civilnog društva

Ključni aspekt usluge Porodične grupne konferencije je angažovanje nezavisnih koordinatora koji na neutralan način vode (facilitiraju) procese porodične grupne konferencije i omogućavaju porodici u krizi da u podržavajućem okruženju donesu PLAN, baziran na odlukama koje su zasnovane na relevantnim informacijama centralnog pitanja.

 

Koje su dobre strane Porodične grupne koferencije?

 1. predstavlja šansu da porodica sačuva svoj integritet, prepozna da najbolje poznaje sebe i iskaže svoje snage u rješavanju porodičnog problema
 2. model je ekonomičan
 3. ne nosi gotovo nikakave rizike
 4. ne može da šteti

 

Kome se preporučuje Porodična grupna konferencija?

Porodična konferencija se može preporučiti porodicama:

 • u normativnim i razvojnim krizama (adolescenti, sindrom „napuštenog gnijezda“, kod težih i trajnijih fizičkih/mentalnih bolesti članova porodice i sl.);
 • koje dolaze iz ranjivih i manjinskih grupa (kao i imigrantima, raseljenjim licima, izbjeglicama, povratnicima…);
 • iscrpljenim dugotrajnim siromaštvom (ponekad i transgeneracijski);
 • pogođenim gubicima (posla, domovina, člana porodice, imovine i sl.);
 • sa poremećenim porodičnim odnosima, sa porodičnom patologijom i sl.;
 • hraniteljskim porodicama (adaptacija novog člana, osamostaljivanje hraniteljskog djeteta i sl.);
 • iscrpljenim stresom usljed savremenog tempa života (borba za opstanak i ostanak na poslu, nedostatku vremena za porodicu i djecu, razvoj hroničnih profesionalnih i mentalnih bolesti, razvoj bolesti zavisnosti).