Skip to main content

Uz podršku IN Fondacije i Kulturnog centra Gradiška, Udruženje Most organizovalo je dvodnevni trening (19. i 20. septembar) za projektne partnere Dnevnog centra Gnijezdo Gradiška. U ulozi voditeljke našla se uvažena prof.dr Gordana Buljan- Flander koja unazad 30 godina  nesebično dijeli svoja iskustva u radu sa najranjivijom kategorijom djece u regionu ( vidjeti više na http://www.poliklinika-djeca.hr/). Trening je okupio 15 učesnika, a obuhvaćene su psihološko- pedagoške službe tri gradske osnovne škole, predstavnici Centra za socijalni rad iz Gradiške i Laktaša, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i Opšte Bolnica Gradiška. Zaposlenici na projektu Dnevni centar Gnijezdo Gradiška uzeli su aktivno učešće i jasnije definisali svoju ulogu u lokalnoj zajednici po pitanju detekcije i savjetodavnog rada sa djecom  kod kojih postoje sumnje na seksualno nasilje.

Tema dvodnevnog treninga odnosila se na intervenciju u radu sa djecom žrtvama seksualnog nasilja, a realizovani su sljedeći opšti ciljevi:

1) definisanje seksualnog zlostavljanja u dječijoj dobi i upoznavanje s kriterijumima njegovog utvrđivanja;

2) produbljivanje razumijevanja uticaja faktora tokom i nakon seksualnog zlostavljanja na    tjelesnu, emocionalnu i socijalnu dobrobit djece;

3) razvijanje pristupa u radu s djecom žrtvama seksualnog nasilja koji uzima u obzir dob, razvojnu fazu i individualne faktore (skladno načelima na djecu usmjerenog pravosuđa);

4) upoznavanje s tokom i izazovima kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na trauma;

5) razvijanje vještina podrške djeci temeljom pristupa kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na trauma.

Uspješna razmjena iskustava profesionalaca iz različitih sektora dobija svoj epilog pozivom prof. dr Gordane Buljan- Flander na Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba, gdje će se dobiti prilika za upoznavanjem multidisciplinarnog tim stručnjaka koji svakodnevno pruža visokokvalitetnu uslugu mnogim mališanima.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.